• Flygfyrar Sthlm-Jkpg       | Fyr 112 Visingsö

Flygfyr 112, Visingsö

Lat, long WGS84: 58.0199, 14.3166
RT90: 6433835, 1412030
Fyren fanns i södra kanten av Södra Gravfältet på Visingsö. Idag finns fundament 1+3 kvar.

Innehåll:  0. Tillsynsman.  1. Berättelse.  2. Ur Grenna Tidning 1933/34.  3. Bilder.  4. Kartor.  5. Flygfältet.  6. Länkar.
NYTT 2019 dec: Bilder på Tillsynsman, och Adresser

0. Tillsynsman och Adresser   NYTT 8 dec 2019

Foto på tillsynsmannen (TM) vid fyren,
  via Bengt Ottosson och Ingvar Lif Visingsö,
t.v. elektriker Hilding Lagerstedt, TM
t.h. droskägare Manne Svensson
Adresser ur LfM NOTAM 1949-05-10
FLYGLEDSFYRAR:
112 VISINGSÖ
 Gadr c/o Andersson, Ångbåtsexp. Jönköping f.v.b.
 TM H.Lagerstedt, Visingsö. tfn Visingsö 54 Nkp.
 ER Sven Johansson, Stigby, Visingsö, tfn Visingsö 22.
 REP Tillsynsmannen
 Krlev Visingsö e.d.f. Ordf. Rektor A.Eckerberg, tfn Visingsö 34.
 Polmn Fjärdingsmannen, tfn Visingsö 15.
---  
FLYGPLATSER:
11. VISINGSÖ (SAVS) 
   Gadr/E.Andersson, Ångbåtsexp.Jönköping f.v.b.
 TM V.Johansson, Ed, Visingsö, tfn Visingsö 54 Nkp.
 REP H.Lagerstedt, Visingsö, tfn Visingsö 45 Nkp.
 Krlev Visingsö el.distributionsförening, 
   Ordf.Rektor A.Eckerberg, Visingsö, tfn Visingsö 34
 Polmn Landsfiskalen, tfn Gränna 33.
    Fjärdingsmannen, Visingsö 15
---
Förkortningar: TM=Tillsynsman, ER=Ersättare, REP=Reparatör, Krlev=Kraftleverantör, Polmn=Polismyndighet, Nkp=Nattkoppling, Gadr=Godsadress, f.v.b.=för vidare befordran

ArkivDigital har för 1950 en "H.Lagerstedt" på Visingsö:
Karl Hilding Lagerstedt, f.1894-04-28
Haraldsgården, Tunnersta

Foton se även: • "Porträttgalleri från Småland" 1932, Projekt Runeberg, Vista socken Visingsö, s317-321

1. Berättelse av Gulli Linder, Rönäs Visingsö

"Gulli minns flygfyren från sin barndom. Hon bodde då i Rökinge 2,5 km norr om fyren och dess ljusstråle syntes tydligt på kvällarna. Hon har sett den både före andra världskriget och efter, men under kriget var den släckt. Fyren togs bort någon gång efter 1949, men fundamenten fanns kvar. Det var lite konstigt att fyren fick byggas på gravfältet."

"Själva järnmasten för fyren togs bort först i slutet av 1950-talet. Det var smeden Åke Gustavsson som fått ta hand om den. Delar av översta mastkorgen lär ha använts vid gjutning av grund till en bod nere vid Tunnerstad brygga, enligt Åkes son!"

Anm. av BoJu: Inför anläggningen på 1930-talet så inkom ett yttrande från Riksantikvarieämbetet som tillät fyrbygget i kanten av Södra Gravfältet, men uppmanade till försiktighet vid grävning!

2. Notiser från Grenna Tidning 1933, 1934

Gulli Linder har även letat fram tre tidningsnotiser om flygfyren. Notera att man 1933 testade en strålkastare av Siemens-fabrikat, men slutliga valet blev AGA-fabrikat. Mer om teknikprov, se:
  › Teknik

Ur Grenna Tidning, 6 oktober 1933:

Flygarfyren på Visingsö lyser 8 mil.
Tändes på prov den 16 oktober.
    Luftfartsmyndigheten meddelar, att en av A.-B. Siemens på prov uppsatt flygfyr på Visingsö skall hållas tänd under veckan 16-21 okt. mellan kl.8 och 11 em. Ljusstyrkan blir 1,750,000 Hefnerljus och fyren kommer att få en optisk lysvidd i siktbart väder av 78 km. och i disig luft av 33 km. Själva fyrbyggnaden kommer att bestå av ett järntorn målat i gula och röda färger och lågans höjd över marken blir tjugofem meter.
Ytterligare markinköp för hjälplandningsfält?
I sina riksdagspetita meddelar luftfarts­myndigheten, att om skäligt pris kan erhållas, före innevarande budgetårs utgång inköpa mark för landningsfälten vid Vängsö, Visingsö och Exen samt möjligen för ytterligare ett hjälplandningsfält, vars förläggning ännu ej är fullt bestämd. Den i dessa fält ingående marken har beräknats till ett sammanlagt värde av omkring 200,000 kr.
Ur Grenna Tidning 6 februari 1934:

Vidare prov med flygfyr på Visingsö
Taga sin början i samband med nattpostflygningarna
   Under innevarande års nattpostflygningar på luftfartsleden Stockholm - Malmö, vilken beräknas taga sin början den 1 maj och pågå till 1 okt. har luftfartsmyndigheten för avsikt att på prov uppsätta en flygfyr på Visingsö. Myndigheten anhåller nu hos lotsstyrelsen om godkännande att en dylik fyr måtte få hållas tänd under nämnda tid.
   Fyrens ljuskaraktär d.v.s. blänkarna och mörkperiodens varaktighet är ej definitivt fastställd, men det är avsett, att fyrens ljus skall bli roterande och elektriskt. Dessutom kommer fyren att förses med dubbelsidigt linssystem och fram och återgående vridningsrörelse. Fyren kommer sålunda inom en vinkel av 20 gr. i flygledens riktning att ge blänkar var femte sek. Den ifrågasatta ljuskaraktären hör ej till de slag av lyskaraktärer, vilka av lotsstyrelsen angivits såsom lämpliga för flygfyrar synliga från sjön, men med hänsyn till de svaga sjöfyrar, som finnas vid Vättern, torde en förväxling med flygfyren, vilken beräknats komma att ha en ljusstyrka av cirka 1,900,000 Hefnerljus, vara uteslutet, framhåller myndigheten. Härtill torde även bidraga fyrapparatens höjd över Vätterns medelvatten, vilken är c:a 55 meter samt ljusets elevation av omkring 3 gr.
   Som bekant företogos förra hösten prov med olika fyrljus i fyrmasten på Visingsö och det är tydligen fråga om fortsatta prov för att utröna, vilken typ fyrljus och vilken ljusstyrka, som lämpar sig för fyren härute. Fyrmasten är som bekant 25 meter hög uppsatt på en betongsockel.
Ur Grenna Tidning 18 maj 1934:

Den nya flygfyren på Visingsö
tändes i tisdags kväll efter att under lördagens lopp ha uppmonterats och avprovats. Samtidigt tändes liknande fyrar i Perstorp i norra Skåne, i Gökatorp, Markaryd, Värnamo och Byarum. Fyren är en »oscillerande routfyr» och har konstruerats vid Aga-verken.
   Fyren roterar ett helt varv på 10 sekunder, men som den är dubbelverkande, sveper den sin ljuskägla, som är så obetydlig konisk, att den egentligen bör kallas strålknippe, med endast fem sekunders mellanrum runt horisonten. Det geniala i konstruktionen är emellertid, att fyren vid kringvridningen utför en oscillerande svängning inom 3 ā 4 graders vinkel och alltså utsänder 3 tätt på varandra följande tändningar i farledens riktning istället för en tändning i sidled. Flygaren kan alltså avgöra, om han befinner sig i farleden eller ej. Han kan genom att avläsa tidsintervallerna mellan de tre tändningarna till och med avgöra, om han befinner sig till höger eller till vänster om den exakta mittlinjen i farleden.
   Fyren matas ej med gas utan med elektrisk ström. Ljusstyrkan är 1.8 miljoner till 2 miljoner normalljus.

3. Bilder

Jag sökte på Internet efter "Visingsö Södra Gravfältet" och hittade på Panoramio
ett semesterfoto taget av Britt-Marie Sohlström, där fyrfundamentet syns tydligt (se detalj nedan):
Anm. I Oktober 2016 lades Panoramio ned, men foton kan finnas kvar i Google Maps.


 
Här fotot lite större. Publiceras med tillstånd från Britt-Marie Sohlström. Fotograferat sommaren 2011.

 
Utsnitt ur fotot ovan som visar fyrfundamentet som var för själva masten.
Om det även finns kvar fundament för stagen återstår att undersöka.


Man kan ju undra lite över byggnaden som syns i gravhögen på fotot ovan.
Den hade inget med flygfyren att göra, och skulle kunna vara en besöksingång, men det är en gammal jordkällare!
Foto och text nedan är från en artikel om Visingsö arkeologi av Mikael Nordström, Jönköpings Läns Museum (se Länkar nedan). Foto år 2000.

 

4. Kartor


Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor - bl.a. från anläggningstiden.

Översikt och detalj från Google Maps.  P=Flygplatsen,   F=Fyren,  R=Rökinge,  V=Rånäsvägen,  N=Borgruin vid Näs,  M=Mullbärsträden.
   
 

5. Flygfältet på norra Visingsö

Fältet anlades som hjälplandningsfält på 1930-talet.
Det förvaltas idag av Jönköpings flygklubb och är fortfarande ett gräsfält.
På somrarna har man arrangerat Fly-In där.

T.v. Visingsö flygfält vid Fly-in 2011, vy mot söder sett från en GV 38 - Götaverken modell 38!
      De vita prickarna är inte banmarkeringar utan uppställda flygplan! Fotograf Kjell Ivarsson.
T.h. På final till bana 01, från Jönköping flygklubbs webb wwww.jfk.se.
 

Flygplan GV-38
Flygfotot ovan är taget från en GV-38. Den modelltypen tillverkades på licens av Götaverken 1938-1943, ursprungsmodell Rearwin 9000-L.

Fotot t.h. är GV-38 SE-AHY som finns på Svedinos bil- och flygmuseum i Ugglarp. Foto från SFF fotoarkiv.

Länkar:
  › GV-38 SE-AHG, Göteborgs Veteranflygsällskap
    - enda idag flygande GV-38!
  › Götaverken, på Wikipdia - bl.a. om Flygavdelningen.
 

6. Sevärt, länkarUppdaterad: 2019-12-08, 2013-09-27, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.